Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Trình độ Thạc sĩ – mã số: 8850101

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
            Căncứ Quyết định 534/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đông Đô;
            Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Đông Đô sang loại hình trường đại học tư thục;
            Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ trường Đại học;
Theo đề nghị của Hội đồng khoa học, Trưởng Khoa Công nghệ và Quản lý tài nguyên môi trường.
                               QUYẾT ĐỊNH:                                     
Điều 1. Ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - trình độ thạc sĩ với khối kiến thức 60 tín chỉ.
Điều 2. Chương trình này được áp dụng với học viên theo học tại trường.  
Điều 3.Các ông (bà) Trưởng các phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tài vụ, Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Viện đào tạo sau đại học, Khoa Công nghệ và Quản lý Tài nguyên môi trường, các đơn vị trong trường và các học viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
 

 

 
             Nơi nhận:
             - Như điều 3;
 
             - Lưu VT.
 
 
                               HIỆU TRƯỞNG
 
                               (Đã ký)
 
 
  
 
                               TS. Dương Văn Hòa

Tải bản scan dấu đỏ tại đây